Statement MVO

Statement Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Gelijktijdig met haar oprichting committeert Onefellow zich aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en hierin nemen we onze verantwoordelijkheid. Niet omdat het moet maar omdat we de overtuiging hebben dat dit inherent is aan een moderne onderneming. We verlangen een waardig en gelijk bestaan voor iedereen. Een solide sociaal fundament. Zonder hierbij, op weg naar dit doel, de wereld uit te putten en door het ecologisch plafond te schieten. Dit is een delicaat spel. Onefellow hanteert in dat licht drie strategische uitgangspunten. Deze uitgangspunten houden verband met de door de Verenigde Naties opgestelde ontwikkelingsdoelen genaamd Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze zeventien SDG’s dragen bij aan de realisatie van een betere wereld in 2030. Er is dus werk aan de winkel. Voor Onefellow hebben zes doelstellingen prioriteit. Dit zijn de SDG’s waaraan wij een concrete bijdrage leveren en dit resulteert in onze drie strategische uitgangpunten. Onze uitgangspunten:

  1. We dragen zorg voor onze medewerkers en professionals
    Onze dienstverlening draait om onze medewerkers en professionals. De mentale en fysieke gezondheid van onze mensen heeft directe impact op de duurzaamheid en kwaliteit van onze dienstverlening. We nemen hierin onze verantwoordelijkheid. Zorg dragen voor onze mensen is ingebed in onze werkwijze gebaseerd op onze kernwaarden transparantie en betrokkenheid. We hebben de overtuiging dat zorg dragen maatwerk is. Door betrokken te zijn en een veilig omgeving te realiseren faciliteren we hierin. Van gepaste verzekering tot horizon verbredende trainingen. Van een boost in vitaliteit tot het opkrikken van werkgeluk.
  2. We minimaliseren onze ecologische voetafdruk
    Onefellow begrijpt de noodzaak voor het verkleinen van de negatieve impact op het klimaat. Dit betekent dat we continu onze bedrijfsprocessen doorlichten en toetsen op de grootte van de ecologische afdruk. Zo hanteren we een Duurzame Inkoopcode. Wanneer wij inkopen doen we dit verantwoord en we werken alleen samen met partijen die zich aan deze Duurzame Inkoopcode committeren. We organiseren jaarlijks “Fellows with a mission”. Die dag zetten we ons 100% in voor een initiatief dat bijdraagt aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk. Laaghangend fruit (e.g. lichtsensoren, afvalscheiding) zijn als vanzelfsprekend ook goed geregeld.
  3. We dragen bij aan een inclusieve samenleving
    Een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Maar ook waarin iedereen objectief op waarde wordt geschat. We maken ons hier stiekem een beetje boos over omdat dit nog niet vanzelfsprekend is. Onefellow onderstreept gelijkheid en kent geen loonkloof. We maken expliciet de keuze voor diversiteit, zowel binnen onze organisatie als bij de samenstelling van ons netwerk van leveranciers en professionals. Wij maken geen onderscheid in wie iemand is of wil zijn. Wij discrimineren nooit op geslacht, ras of etnische oorsprong, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Onder meer door het hanteren van een gestandaardiseerd wervingsproces en periodieke training van onze medewerkers. We werven en selecteren professionals die het beste zijn in hun vakgebied én die persoonlijke belangen combineren met interesse in bredere maatschappelijke vraagstukken. Bewuster leven, bewuster werken. We werken daarom alleen met professionals die deze + hebben. We doen er alles aan om kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt te bemiddelen naar een baan. We gunnen deze onbenutte talenten een plaats in de maatschappij waarin zij gewoon mee kunnen doen.