Algemene voorwaarden

Onefellow-abonnement

Artikel 1 – Definities

Afnemer: de rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van Onefellow.

Inschrijving: het door de Afnemer verstrekken van zijn/haar gegevens aan Onefellow, zodat deze kunnen worden opgenomen in de database van Onefellow en Afnemer gebruik kan maken van de Diensten van Onefellow.

Profiel: het profiel van de Afnemer in de database van Onefellow welke de bij Onefellow bekende en relevante gegevens (voor de Diensten van Onefellow) van de Afnemer bevat (onder andere, maar niet beperkt tot de verstrekte gegevens bij Inschrijving van de Afnemer).

Diensten: de door Onefellow verrichte diensten ten behoeve van de Afnemer en bijbehorende werkzaamheden welke door Onefellow worden uitgevoerd in het kader van het Abonnement van Onefellow.

Onefellow: de organisatie Onefellow B.V. en haar werknemers.

Yezzer: de besloten vennootschap Yellow Walnut Verzekeringen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56381530, met wie Onefellow een samenwerking is aangegaan in het kader van haar dienstverlening met betrekking tot het Abonnement.

Abonnement: de dienstverlening van Onefellow welke bestaat uit verschillende onderdelen. Meer informatie over de invulling/inhoud van elke onderdeel is terug te vinden onder artikel 3 Inhoud van de dienstverlening.

Lidmaatschap: de periode dat de Afnemer gebruik maakt van de Diensten van Onefellow in het kader van het abonnement van Onefellow.  Het gaat hierbij om een zakelijke dienstverlening (B2B).

Artikel 2 – Toepasselijkheid / aard van de overeenkomst

 1. Het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle door Onefellow te verlenen Diensten in het kader van haar dienstverlening zoals beschreven in Artikel 3.
 2. Met de Inschrijving bij Onefellow en/of door gebruik te maken van de Diensten van Onefellow accepteert de Afnemer dat al deze voorwaarden op hem van toepassing zijn.
 3. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 – De dienstverlening

Onefellow biedt in het kader van haar dienstverlening twee soorten abonnementen (Abonnement) aan:

 1. ‘Friend’, waarbij de dienstverlening van Onefellow aan Afnemer bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Updates & blogs:
  • Portaal.
 2. ‘Member’, waarbij de dienstverlening van Onefellow aan Afnemer bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Jouw persoonlijke Fellow;
  • Bemiddeling;
  • Verzekeringen;
  • Chapters;
  • Activiteiten;
  • Updates & blogs;
  • Portaal.
 3. Onefellow bepaalt de wijze waarop de Diensten worden uitgevoerd en door welke medewerker(s).
 4. Het is Onefellow te allen tijde toegestaan om de inhoud van haar dienstverlening te wijzigen. Wijzigingen in de dienstverlening zijn van kracht vanaf het moment dat deze door Onefellow op enige wijze schriftelijk (bijvoorbeeld via website of e-mail) zijn gecommuniceerd aan Afnemer.
 5. Onefellow verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen die gesteld mogen worden aan een bekwaam en zorgvuldig handelend beroepsoefenaar.

Artikel 4 – Rechten en verplichtingen Afnemer

 1. Wanneer Afnemer bij Inschrijving gegevens verstrekt aan Onefellow stemt hij/zij ermee in dat hij/zij uitsluitend juiste, actueel en volledige gegevens verstrekt. Afnemer verplicht zich hierbij desgevraagd en op eigen initiatief relevante ontwikkelingen of wijzigingen van de bij Onefellow bekende gegevens zo snel mogelijk door te geven aan Onefellow.
 2. Afnemer heeft zich als ondernemer geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Als bewijs hiervoor overlegt Afnemer op verzoek van Onefellow een uittreksel van de Kamer van Koophandel waaruit dit blijkt.
 3. Afnemer dient gebreken en tekortkomingen in de Diensten van Onefellow direct na signalering te melden bij Onefellow.

Artikel 5 – Privacy

 1. In kader van de uitvoering van de Diensten verwerkt Onefellow persoonsgegevens met als doel communicatie met haar klanten/leden en het leveren van de diensten. Hierbij treedt Onefellow op als verantwoordelijke over deze persoonsgegevens.
 2. Onefellow komt de Algemene Verordening Gegevensbescherming na. Voor zover de afspraken tussen partijen niet voorzien in wettelijk vereiste regelingen, komen partijen overeen te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van (persoons)gegevens;
 3. Meer informatie over het door Onefellow gehanteerde privacy beleid is terug te vinden in de Privacyverklaring van Onefellow welke online beschikbaar is via de website van Onefellow of op te vragen is bij Onefellow.
 4. Afnemer verleent Onefellow een onherroepelijk wereldwijd recht en licentie (met het recht op het verlenen van sublicenties via meerdere lagen) om de Gegevens, in overeenstemming met het Privacy Statement, te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden en aan te passen om er afgeleide rechten van te vervaardigen.

Artikel 6 – Inschrijving, naleving en beëindiging van het Lidmaatschap

 1. Na Inschrijving door Afnemer start het Lidmaatschap van Onefellow van Afnemer. Vanaf dit moment tot aan het moment dat het Lidmaatschap wordt beëindigt, heeft Afnemer toegang tot de Diensten van Onefellow. Gedurende het Lidmaatschap is het Profiel van Afnemer beschikbaar in de database van Onefellow.
 2. Het lidmaatschap kan te allen tijde worden beëindigd door Afnemer met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand voorafgaand aan de eerstvolgende betalingstermijn. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand.
 3. Het Lidmaatschap kan door Afnemer uitsluitend worden opgezegd door middel van een daartoe strekkende e-mail aan info@onefellow.nl.
 4. Onefellow behoudt zich te alle tijde het recht voor om het Lidmaatschap van Afnemer door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Afnemer, zonder opgaaf van reden, te beëindigen. Hierbij geldt geen opzegtermijn.
 5. Beëindiging van het Lidmaatschap van Afnemer ontslaat Afnemer nadrukkelijk niet van zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, toepasselijk recht en geschillen.

Artikel 7 – Financiële bepalingen

 1. Gedurende het Lidmaatschap van de Afnemer brengt Onefellow de Afnemer een vast bedrag voor de Dienstverlening in rekening per maand of per jaar (afhankelijk van de gekozen betaalmethode). Deze tarieven zijn online beschikbaar via de website van Onefellow of op te vragen is bij Onefellow. Alle gepubliceerde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen.
 2. Onefellow is gerechtigd de tarieven tussentijds aan te passen bij inhoudelijke wijzigingen van de Dienstverlening of wanneer zij zich hiertoe genoodzaakt ziet in verband met het stijgen van de inkoopkosten. Wijziging van tarieven worden minimaal 30 dagen vooraf bekend gemaakt.
 3. Gedurende de duur van het Lidmaatschap is Afnemer maandelijks of jaarlijks (afhankelijk van de gekozen betaalmethode) bij vooruitbetaling aan Onefellow de bijbehorende vergoeding verschuldigd.
 4. De lidmaatschapsvergoeding wordt maandelijks rond de 25e dag van de maand of jaarlijks rond de dag van Inschrijving (afhankelijk van de gekozen betaalmethode) gefactureerd aan Afnemer door middel van een toegestuurde factuur per mail of via een automatische incasso. Indien het wenselijk is dat het abonnement eerder ingaat dan de eerste van de maand, dan worden de kosten voor de Onefellow-dienstverlening van de betreffende maand naar rato verrekend.
 5. Indien de Afnemer een factuur van Onefellow niet of niet volledig of niet tijdig betaalt, is de Afnemer zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Onefellow heeft in dat geval het recht rente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke handelsrente ingevolge artikel 6:119a BW. Daarnaast behoudt Onefellow het recht om in dit geval eventuele incasso- en/of juridische kosten te verhalen op de Afnemer.
 6. In geval van verschil van mening over de hoogte van het factuurbedrag stelt Afnemer Onefellow hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en treden partijen in overleg.  

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Onefellow is enkel aansprakelijk jegens Afnemer voor directe schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Onefellow. De hiervoor bedoelde aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot € 500.000,= (vijfhonderd duizend Euro)  per gebeurtenis en nimmer meer dan € 1.000.000,= (één miljoen Euro) per jaar.
 2. Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is hij tegenover Onefellow aansprakelijk voor de door deze geleden en/of te lijden schade.
 3. Onefellow is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een Profiel en het handelen of nalaten van Afnemer.
 4. Door Onefellow gemaakte kosten, alsmede (overig) geleden schade, die het gevolg zijn van onjuiste, onvolledige, onbetrouwbare of niet tijdige aanlevering van informatie door de Afnemer, dan wel doordat de Afnemer niet gerechtigd was de informatie aan Onefellow te verstrekken, komen voor rekening en risico van de Afnemer.
 5. Hoewel Onefellow tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Onefellow expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de Website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
 6. Onefellow is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gegeven adviezen en inlichtingen door (Consultants van) derden.

Artikel 9 – Geheimhouding

 1. Afnemer verplicht zich tot volstrekte geheimhouding met betrekking tot alle gegevens omtrent Onefellow, welke hem uit hoofde van het Lidmaatschap ter kennis komen.
 2. Afnemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onefellow de handelsnamen van Onefellow op generlei wijze in de publiciteit brengen.
 3. Indien Onefellow aantoont dat de bepalingen uit dit Artikel niet zijn nageleefd dan wel constateert dat de Afnemer niet aan haar in dit Artikel genoemde verplichting heeft voldaan, heeft Onefellow het recht om in rechte vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 10 – Overdracht rechten en verplichtingen

 1. Het is Onefellow, zonder voorafgaande toestemming van Afnemer, toegestaan zich ter nakoming van zijn verplichtingen te bedienen van (Consultants van) derden.
 2. Het is de Afnemer niet toegestaan rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Dienstverlening en/of de Opdrachtovereenkomst over te dragen aan derden.
 3. Afnemer zal derden geen toegang tot de Diensten van Onefellow verlenen en daartoe alle passende veiligheidsmaatregelen nemen.

Artikel 11 – Werking van de Algemene Voorwaarden / wijzigingen

 1. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Afnemer wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Voor het onderdeel verzekeringen werkt Onefellow samen met Yezzer. Voor dit onderdeel gelden aanvullende voorwaarden zoals beschreven op de verzekeringen-pagina.  
 3. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig is zullen de overige bepalingen hun volle werking behouden. In dat geval vervangt Onefellow de ongeldige bepaling door een geldige bepaling overeenkomstig het doel en de strekking van de Algemene Voorwaarden en op zodanige wijze dat de strekking en gevolgen van de nieuwe bepaling zo min mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.
 4. Onefellow heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden voor de inwerkingtreding daarvan schriftelijk (bijvoorbeeld via website of e-mail) gecommuniceerd aan Afnemer.

Artikel 12 – Geschillenregeling

 1. Het door Onefellow gehanteerde klachtenbeleid is terug te vinden in de Klachtenprocedure van Onefellow welke online beschikbaar is via de website van Onefellow of op te vragen is bij Onefellow.
 2. In geval van een geschil tussen Onefellow en Afnemer, voortvloeiende of verband houdende met (de uitvoering van) deze Algemene Voorwaarden, trachten partijen in goed onderling overleg tot een minnelijke schikking te komen. Mochten partijen hierin niet binnen een redelijke termijn slagen, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
×

Welkom bij Onefellow

Een Fellow reageert meestal binnen 5 minuten!

×